České páry si finanční závazky vzájemně nepřiznávají

Praha, 12. září 2018 – Češi jsou v oblasti partnerských financí velmi konzervativní. Zhruba každý třetí (35,8 %), který je sezdaný, žije v registrovaném partnerství nebo dlouhodobě v páru tak zvaně „na psí knížku“ považuje finance za soukromou záležitost a partnera či partnerky se na nich nevyptává. Vyplývá to z průzkumu* Broker Consulting realizovaného přes Instant Research od Ipsos.

Přitom právě u sňatku je potřeba vědět o vzájemných finančních závazcích velmi podstatná. Novela zákona z roku 2014 upravila dlužnou odpovědnost společného jmění manželů. Za dluhy, a to vzniklé i před uzavřením manželství, mohou být exekucí postižení oba manželé.

Proč je dobré si o partnerově finanční situaci zjistit co nejvíce, dokládá příběh paní Pavly z Olomouce. „Manžel měl před svatbou trvalý pobyt registrovaný na městském úřadě. To jsem zjistila až v momentě, kdy si ho změnil ke mně do bytu a na dveře nám zaklepal exekutor. Tehdy jsem se dozvěděla o jeho téměř půl milionovému dluhu z nevydařeného podnikání. Naprostým překvapením bylo, že jako jeho manželka jsem povinna se na úhradě závazku také podílet a může mi být obstavena mzda,“ vzpomíná na krušné chvíle. „Byt jsem naštěstí zdědila, tedy se ho exekuce netýkala, ale vybavení bytu bylo během pár minut pokryto žlutými štítky. Ten pocit, kdy na svých věcech vidíte exekučně zabaveno, je naprosto ponižující.“

Právě registrace trvalého pobytu na městském úřadě může být jedním z varovných signálů. Důvodem, proč ji někdo má, mohou být obsílky od věřitelů a exekutorů, pro které je adresát nezastižitelný.

„V tomhle případě má navíc druhý z manželů v podstatě jen velmi omezenou možnost, jak se exekuci bránit. Paní Pavla v momentě, kdy se o dluhu dozvěděla, naštěstí podala směrem k věřiteli nesouhlas vůči dluhu, který vznikl bez jejího vědomí před vznikem manželství. Z exekuce tak byla vyjmuta a ta se bude řešit ze společného jmění manželů jen do výše, která by představoval vypořádací podíl jejího manžela, což bude zpravidla jedna polovina hodnoty společného jmění manželů. Pavla má samozřejmě dále možnost požádat o vyloučení věcí z řízení, pokud doloží, například účty a fakturami, že jsou v jejím výlučném vlastnictví a byly pořízeny před uzavřením manželství,“ vysvětluje Michal Cibulka, metodik finančního plánování Broker Consulting, a dodává: „Podobně budou postupovat i nesezdané a registrované páry, které nemají institut společného jmění, ale bydlí ve společné domácnosti. V případě exekuce je tedy možné, aby jeden z partnerů žijící ve společné domácnosti prokázal, že daný majetek je v jeho výlučném vlastnictví a nespadá tedy do exekučního řízení.“

Jak si tedy zjistit, zda partner či partnerka nejsou v hledáčku exekutora?

Jednou z možností je samozřejmě podrobně se vyptat partnera na jeho stávající finanční situaci. To však činí jen 11,3 procenta Čechů. Zhruba 40 procentům respondentů pak stačí jen povrchní informace nebo vzájemné ujištění, že dluhy nemají. Jenže jaká je jistota, že partner či partnerka v tak zásadní otázce nelžou?

„Se směrnicí GDPR se velmi omezily možnosti sdělování osobních údajů, mezi něž závazky vůči věřitelům rozhodně patří. Je tedy třeba se řídit selským rozumem a všímat si varovných signálů. Jedním z nich je již zmíněná registrace pobytu na městském úřadě, dále to může být výplata v zaměstnání načerno takzvaně „na ruku“ a nikoli na bankovní účet. Doporučuji si také zjistit, zda partner či partnerka nemají živnostenský list. To lze jednoduše najít podle jména v registru živnostenského podnikání – RŽP. A vyptat se protějšku, zda má závazky z podnikání vyrovnané,“ radí Cibulka a pokračuje: „Samozřejmě prověřování finanční situace milované osoby nemusí být mnohým příjemné, ale rodinné tragédie způsobené dluhy jednoho z partnerů jsou nejlepším důkazem toho, že bez takového přístupu se dnes stěží obejdeme.“

U úvěru uzavřeného během manželství se jeden z manželů stává spoludlužníkem, v případě nesplácení tedy věřitel požaduje úhradu dluhu po obou z manželů. Navíc závazek nezaniká ani rozvodem či skonem partnera. Praxe je taková, že některé finanční instituce nevyžadují souhlas druhého z manželů u půjček až do výše 300 tisíc korun. Je tedy velmi snadné pořídit si několik menších úvěrů bez vědomí druhého z manželů, zejména pokud mají oddělené bankovní účty.

„Zákon ale finančně zodpovědné manželské páry chrání. Předně je tu například možnost zúženého společného jmění manželů. Pokud k němu dojde před uzavřením sňatku, jedná se o smlouvu o manželském majetkovém režimu, lidově předmanželskou smlouvu. I po svatbě lze upravovat právní režim jednotlivých závazků a majetkových hodnot. Například pokud jeden z manželů začne podnikat, je  vhodné rozdělit společné jmění manželů a případné závazky z podnikání z něj vyloučit,“ doporučuje Michal Cibulka z Broker Consulting.

O změně majetkového režimu společného jmění manželů je třeba úvěrovou společnost informovat vždy před podáním žádosti o úvěr. Smlouvy manželů, případně snoubenců upravující jejich majetkový režim pak musí být uzavřené u notáře.

Co tedy z majetku nabytého za trvání manželství do společného jmění manželů nespadá a z případné exekuce bude vyloučeno?

1. Osobní věci sloužící k potřebě jednoho z manželů – hygienické potřeby, základní oblečení atd.

2. Věc, kterou jeden z manželů nabyl darem nebo děděním, například domu zděděnému po rodičích jedním z manželů, by se exekutor měl vyhnout. Pokud ho ale manželé v průběhu manželství pronajímají se ziskem, tento zisk již do společného jmění spadá a bude též podléhat exekučnímu řízení.

3. Vše, co jeden z manželů nabyl jako náhradu nemajetkové újmy, například bolestné, či kompenzaci nemoci z povolání apod.

4. Vše, co jeden z manželů nabyl jednáním vztahujícím se k jeho výlučnému vlastnictví a také to, co jeden z manželů nabyl náhradou za poškození, zničení nebo ztrátu svého výhradního vlastnictví.

*Průzkum byl realizován v srpnu 2018 pomocí Instant Research od Ipsosu, N=1044, respondenti ve věku 18 až 65 žijící v páru, registrovaném partnerství nebo sezdaní.