Prohlášení o hlavních nepříznivých dopadech na faktory udržitelnosti

Prohlášení o hlavních nepříznivých dopadech investičního a pojišťovacího poradenství na faktory udržitelnosti

 

společnosti Broker Consulting, a.s., sídlem Jiráskovo nám. 2, 326 00 Plzeň, IČO: 252 21 736, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1121 (dále jen Společnost).

 

Toto Prohlášení o hlavních nepříznivých dopadech na udržitelnost je zveřejňováno v souladu s nařízením (EU) 2019/2088, ze dne 27. listopadu 2019, o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb (dále jen „SFDR“), a dále v souladu s nařízením komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1288, ze dne 6. dubna 2022, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088, pokud jde o regulační technické normy, které upřesňují podrobnosti týkající se obsahu a struktury informací ve vztahu k zásadě „významně nepoškozovat“ a které upřesňují obsah, metodologie a strukturu informací ve vztahu k ukazatelům udržitelnosti a nepříznivým dopadům na udržitelnost a obsah a strukturu informací ve vztahu k prosazování environmentálních nebo sociálních vlastností a cílů udržitelných investic v dokumentech před uzavřením smlouvy, na webových stránkách a v pravidelných zprávách (dále jen „RTS“).

 

Toto Prohlášení o hlavních nepříznivých dopadech na faktory udržitelnosti zahrnuje „Prohlášení o hlavních nepříznivých dopadech pojišťovacího poradenství na faktory udržitelnosti“ a „Prohlášení o hlavních nepříznivých dopadech investičního poradenství na faktory udržitelnosti“ (dále jen „Prohlášení“).

 

Prohlášením Společnost uvádí, jak zohledňuje hlavní nepříznivé dopady investičního a pojišťovacího poradenství na faktory udržitelnosti v rámci své činnosti investičního a pojišťovacího zprostředkovatele.

 

Společnost při své činnosti distribuuje investiční a pojistné produkty s investiční složkou a je při této své činnosti finančním poradcem ve smyslu nařízení SFDR.

 

Společnost poskytuje klientům transparentní informace o rizicích týkajících se udržitelnosti ve vztahu k jednotlivým investičním produktům nebo podkladovým aktivům pojistných produktů s investiční složkou. Nabízené investiční produkty jsou hodnoceny z hlediska udržitelnosti a klientovi je poskytováno poradenství při výběru vhodného investičního nebo pojistného produktu s investiční složkou z hlediska jeho preferencí týkajících se udržitelnosti. Z tohoto hlediska dochází při investičním a pojišťovacím poradenství k zohlednění hlavních nepříznivých dopadů na faktory udržitelnosti. V rámci poradenství je primárně hodnocen vztah klienta k investičnímu riziku a s ním v souladu jsou následně hodnoceny preference klienta z hlediska udržitelnosti investičních či pojistných produktů s investiční složkou. Klientovi jsou poskytovány informace o hlavních nepříznivých dopadech na faktory udržitelnosti doporučovaných produktů v souladu s jejich současným zveřejňováním.

 

Hlavní nepříznivé dopady na faktory udržitelnosti se vyskytují v různých oblastech, jako jsou zejména faktory:

  • klimatické/environmentální,
  • sociální a zaměstnanecké,
  • dodržování lidských práv, nebo
  • boj proti korupci a úplatkářství.

 

Míra a způsob zohlednění nepříznivých dopadů při investičním či pojišťovacím poradenství závisí na mnoha faktorech, v současné době nejvýznamněji na dostupnosti potřebných dat o hlavních nepříznivých dopadech na faktory udržitelnosti zveřejňované účastníky finančního trhu ve smyslu SFDR a jejich následným zpracovávání.

 

Společnost v rámci svého poradenství v oblasti pojištění a investic využívá informace zveřejňované účastníky finančního trhu ve smyslu nařízení RTS, zejména „Prohlášení účastníků finančního trhu, že zohledňují hlavní nepříznivé dopady svých investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti“, popř. „Prohlášení účastníků trhu, že nezohledňují hlavní nepříznivé dopady svých investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti“, v souladu s jejich zveřejňováním, tedy informace o skutečnostech, zda jsou zohledňovány hlavní nepříznivé dopady na faktory udržitelnosti včetně konkrétního zohlednění, ukazatelů použitých k identifikaci a posouzení hlavních nepříznivých dopadů na faktory udržitelnosti, cíle k zabránění či omezení hlavních nepříznivých dopadů na faktory udržitelnosti, a nebo metodologie pro výběr ukazatelů hlavních nepříznivých dopadů na faktory udržitelnosti.

 

Společnost zároveň prostřednictvím svých jednotlivých finančních poradců zpracovává a poskytuje svým klientům informace zveřejňované účastníky finančního trhu týkající se hlavních dopadů na faktory udržitelnosti ve smyslu zveřejňovaných informací o produktech před uzavřením smlouvy, jimiž jsou informace o prosazovaní environmentálních nebo sociálních vlastností, cíle udržitelných investic, finančních produktů s investičními možnostmi, a dále ve smyslu zveřejňovaných informací o produktech na webových stránkách účastníků finančního trhu dle nařízení RTS. Společnost se zároveň seznamuje a dále předkládá informace zveřejňované účastníky finančního trhu v pravidelných zprávách dle nařízení RTS.

 

Společnost v současné době neřadí a nevybírá produkty na základě konkrétní metodologie ukazatelů hlavních nepříznivých dopadů na faktory udržitelnosti, či kritérií nebo prahových hodnot vycházejících z hlavních nepříznivých dopadů na faktory udržitelnosti, a to i v souvislosti s postupně zveřejňovanými a zpracovávanými informacemi účastníky finančního trhu, a současně se začleňovanou problematikou hlavních nepříznivých dopadů na faktory udržitelnosti z pozice investičních rozhodnutí i investičního a pojišťovacího poradenství. K investičnímu či pojišťovacím poradenství Společnosti dochází na úrovni jednotlivých finančních poradců Společnosti, a tedy i k doporučení investičních či pojistných produktů s investiční složkou v souladu s potřebami a požadavky klienta, jeho preferencemi týkajících se udržitelnosti a jejich specifiky, dostupnými informacemi zveřejňovanými účastníky trhu, a posouzení všech těchto faktorů.

 

Toto Prohlášení je svou první verzí (22/01).

 

Dne 13. prosince 2022

Česká společnost, která má své místo na trhu již od roku 1998. Pracoviště centrály se nachází v Plzni, Praze a v Bratislavě.
Firma, jejíž roční obrat širší skupiny se v roce 2021 vyšplhal na 2,65 miliardy korun. Rosteme nepřetržitě už přes 24 let.
Společnost, která unikátním způsobem propojila svět financí, realit a bankovních služeb. Její obchodní model je v Česku naprosto ojedinělý.
Důvěryhodný partner pro rodinné finance a prodej nemovitostí, který za dobu své existence obsloužil více než 700 000 klientů.
Jedna z největších společností s finančními, ale dnes už i realitními službami v České republice a na Slovensku.
Spolupracujeme s více než 60 finančními institucemi. Udržujeme si tak důležitou nezávislost.