Podmínky užívání

Podmínky užívání webu

Úvodní ustanovení

Tyto podmínky upravují podmínky užívání internetových stránek Broker Consulting, a.s. (dále jen "Stránky Broker Consulting") třetími osobami (dále jen "Podmínky").
Majitelem, pořizovatelem a provozovatelem Stránek s adresou domovské stránky http://www.bcas.cz je společnost Broker Consulting, a.s., která je oprávněna v souladu s právními předpisy k jejich šíření. Stránky Broker Consulting jsou určeny pro osoby, které mají sídlo nebo bydliště v České republice, bez ohledu na skutečnost, že jsou nebo mohou být dostupné i pro jiné osoby. Broker Consulting, a.s. v této souvislosti upozorňuje, že obsah Stránek Broker Consulting není určen k užívání a/nebo distribuci jakoukoliv osobou, která má sídlo, bydliště nebo je rezidentem jakéhokoliv státu nebo která podléhá jakékoliv jurisdikci, kde by toto užívání bylo v rozporu s právními předpisy, popřípadě by podléhalo souhlasu příslušného orgánu nebo jiné oprávněné osoby, nebo kde by k tvorbě, provozování a/nebo distribuci obsahu nebo jakékoliv jeho části bylo vyžadováno povolení, registrace nebo splnění jakékoliv jiné podmínky.

Autorská práva a ochranné známky

Jakékoliv užití Stránek Broker Consulting nebo jejich jakékoliv části jiné než pro osobní potřebu, zejména jejich další užití formou šíření, kopírování, dalšího zpracování nebo úpravou či pořizování dalších rozmnoženin je zakázáno. Dále jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného charakteru Stránek Broker Consulting. Užití mimo osobní potřebu je neoprávněným zásahem do práv Broker Consulting, a.s. a současně může být neoprávněným zásahem do práv subjektů, jejichž data, díla a jiné nehmotné statky jsou součástí obsahu Stránek Broker Consulting.

Obsah Stránek Broker Consulting

Veškerý obsah Stránek Broker Consulting slouží pouze pro informaci. Obsah Stránek Broker Consulting byl získán ze zdrojů, které Broker Consulting, a.s. považuje za spolehlivé. Broker Consulting, a.s. neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost tohoto obsahu. Obsah Stránek Broker Consulting je průběžně obnovován a upravován. Informace, data, názory, stanoviska nebo jiná sdělení uveřejněná na Stránkách Broker Consulting musí být posuzovány ve vztahu k okamžiku jejich prvotního uveřejnění na Stránkách Broker Consulting. Broker Consulting, a.s. si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího upozornění změnit nebo odstranit jakoukoliv část obsahu Stránek Broker Consulting.

Vyloučení odpovědnosti a záruk

Každý Uživatel užívá Stránky Broker Consulting na vlastní riziko. Broker Consulting, a.s. neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu Stránek Broker Consulting. Broker Consulting, a.s. dále neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v souvislosti s připojením a užíváním Stránek Broker Consulting a dále za škody vzniklé z důvodu jejich částečné a/nebo úplné nefunkčnosti. Broker Consulting, a.s. nezaručuje možnost připojení a bezchybné fungování Stránek Broker Consulting a neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v důsledku nemožnosti připojení k těmto stránkám a/nebo nemožnosti využívání jejich obsahu. Broker Consulting, a.s. neodpovídá ani neručí za závazky osob, jejichž nabídky jsou ve formě reklamy, inzerce či jinak uvedeny na Stránkách Broker Consulting. Broker Consulting, a.s. není účastníkem žádných právních vztahů, které Uživatel naváže s takovými třetími osobami. Broker Consulting, a.s. neodpovídá za pravdivost, obsah a formu reklamy třetích osob na Stránkách Broker Consulting.

Odkazy a propojení s jinými www stránkami

Broker Consulting, a.s. neodpovídá za obsah www stránek, které jsou dostupné prostřednictvím Stránek Broker Consulting, jakož ani za závazky osob, které nabízejí, poskytují nebo zprostředkovávají služby na takovýchto www stránkách. Broker Consulting, a.s. neodpovídá za obsah www stránek, ze kterých je možné se připojit na Stránky Broker Consulting, jakož ani za závazky osob, které nabízejí, poskytují nebo zprostředkovávají služby na takovýchto www stránkách.

Upozornění pro právnické osoby

Pokud se pro určitou službu jako Uživatel registruje právnická osoba, může tak učinit pouze prostřednictvím osoby, která je k tomu v souladu s jejími interními pravidly oprávněna. Broker Consulting, a.s. neodpovídá za žádnou škodu nebo újmu vzniklou třetím osobám v souvislosti s tím, že registraci právnické osoby provede subjekt k tomu nepovolaný.

Ochrana dat a osobních údajů

V souvislosti s registrací k užívání neveřejné části Stránek Broker Consulting a využíváním některých služeb poskytovaných na Stránkách Broker Consulting mohou Uživatelé poskytnout údaje, které mají povahu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen "Zákon") a Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR). Broker Consulting, a.s. jako provozovatel Stránek Broker Consulting si uvědomuje práva a povinnosti dotčených osob stanovené Zákonem Nařízením a respektuje zájem Uživatelů o ochranu osobních údajů.

Informace o zpracování osobních údajů Broker Consulting, a. s., je uvedena samostatně zde.

Elektronická komunikace

Při elektronické komunikaci prostřednictvím elektronické pošty (e-mailu) nejsou informace obsažené ve zprávě kódovány. Z tohoto důvodu doporučujeme Uživatelům, aby prostřednictvím elektronické pošty neposílali žádné informace, které považují za osobní, důvěrné, popř. které jsou chráněny v souladu s právními předpisy nebo na jejichž utajení mají zájem.

Platnost a účinnost

Pokud není výslovně uvedeno jinak, jsou Podmínky platné a účinné dnem jejich prvotního uveřejnění na Stránkách Broker Consulting. Broker Consulting, a.s. si vyhrazuje právo tyto Podmínky kdykoliv změnit. Tyto Podmínky jsou platné a účinné od 23.5.2018

 

V PŘÍPADĚ, ŽE S TĚMITO PODMÍNKAMI NESOUHLASÍTE, OPUSŤTE PROSÍM TYTO STRÁNKY A NADÁLE NEPOUŽÍVEJTE STRÁNKY BROKER CONSULTING.