Informace o Investičních pobídkách

1. Informace o pobídkách

Společnost Broker Consulting a.s., v kontextu udělené registrace investičního zprostředkovatele nabízí odborné a kvalifikované služby v oblasti investování do cenných papírů. Ke kvalitnímu zabezpečení služeb, které vyvstanou v souvislosti s jejich poskytováním, společnost přijímá nebo poskytuje tzv. pobídky. Tyto pobídky nejsou v rozporu s povinností společnosti jednat kvalifikovaně, čestně a spravedlivě, v nejlepším zájmu svých zákazníků a jsou použity ve prospěch dalšího zlepšování kvality poskytovaných služeb týkajících se cenných papírů. Problematika pobídek je upravena zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu a dále pak v navazující vyhlášce č.303/2010 Sb., o podrobnější úpravě některých pravidel při poskytování investičních služeb a dále pak v Úředním sdělení ČNB ze dne 17.1.2014 o podmínkách přípustnosti pobídek při distribuci některých produktů na finančním trhu.

 

2. Co jsou to pobídky a jak se dá zjistit jejich hodnota?

 

a) Společnost Broker Consulting a.s. poskytuje investiční pobídky vázaným zástupcům ve formě části provize přijímané od zákazníků. Výše těchto provizí je stanovená jako rozdíl mezi sazebníky, a to mezi sazebníkem OCP x IZ a sazebníkem OCP určeným zákazníkům společnost Broker Consulting a.s. Výše provize je přímo odvislá od výše vstupního poplatku.

b) Společnost Broker Consulting a.s. přijímá investiční pobídky ve formě provizí od emitentů investičních nástrojů (zejména strukturovaných produktů a akcií) či OCP. Tyto pobídky mohou být ve formě jednorázových plateb v souvislosti s nákupem investičních nástrojů, jako např. úhrada transakčních nákladů, přirážky za emisi, koupi či prodej cenných papírů, závěrečné provize.

c) Zveřejňování pobídek definovaných v odstavci a) je prováděno formou Dohody o zprostředkování provádění investiční služby (dále jen Dohoda), kde je zákazník o pobídce informován. Obecně je v této Dohodě upraven způsob výpočtu této pobídky. Každý zákazník si může dopočítat hodnotu pobídky porovnáním sazebníků, které jsou k dispozici na zabezpečených webových stránkách společnosti vždy ke každému portfoliu. Zákazník je v Dohodě dále upozorněn na skutečnost, že mu konkrétní výše pobídky bude sdělena na základě písemného dotazu.

 

3. Co nepatří mezi pobídky?

Přímé náklady, jako administrativní poplatky, transakční poplatky trhů a vypořádacích center a zákonem vyžadované poplatky, se za pobídky nepovažují.